PORTFOLIO     Blog Inguaris  
BOT INGUARIS


INGUARIS - TWÓJ WIRTUALNY KONSULTANTPrezentacja Video
Agent

Agent to program komputerowy wykorzystywany w programowaniu agentowym.

Spis treści


Definicja agenta

Ze względu na brak standardów nie ma zgodności co do definicji agenta. Możemy jednak zdefiniować agenta jako jednostkę, działającą w pewnym środowisku, zdolną do komunikowania się, monitorowania swego otoczenia i podejmowania autonomicznych decyzji, aby osiągnąć cele określone podczas jej projektowania lub działania.

Agent powinien charakteryzować się następującymi cechami:

 • autonomicznością (zdolność podejmowania samodzielnych decyzji),
 • komunikatywnością (umiejętność komunikacji z innymi agentami i użytkownikiem),
 • percepcją (jest to zdolność do postrzegania i reagowania na zmiany środowiska)

Dodatkową często wykorzystywana cechą jest mobilność.

Inne popularne cechy agenta:

 • zdolność do wykorzystywania wiedzy
 • tolerancyjność na błędy, złe wejścia (input)
 • zdolność do używania symboli i abstrakcji
 • zdolność do adaptacji w celu osiągnięcia celu
 • zdolność do uczenia się
 • zdolność do przeprowadzania operacji w czasie rzeczywistym
 • zdolność do komunikacji w języku naturalnym

Rodzaje agentów

Można wyróżnić kilka rodzajów agentów ze względu na sposób: spostrzegania otoczenia, ingerencji w środowisko, podejmowania decyzji:

 • agenty reaktywne,
 • agenty intencjonalne,
 • agenty socjalne.

Istnieją dwa podejścia do tworzenia systemów opartych na agentach programowych: wykorzystanie pojedynczego agenta lub stworzenie systemu wieloagentowego

Podział ze względu na przeznaczenie i reakcje użytkowników

1. Agenty zarządzające informacją - mają na celu wspomaganie użytkownika. Jednym z przykładów jest „asystent-doradca” w programach Microsoft Office

 • Agenty zarządzające pocztą elektroniczną - agenty filtrują i sortują pocztę użytkownika, odpowiadają na standardowe zapytania itp.
 • Agenty zarządzające organizacją dnia - świadczą pomoc użytkownikowi w organizowaniu planu dnia. Ten typ agentów to asystenty, np. 'spinacz' w MS Word. Taki agent potrafi wykonywać bardziej skomplikowane cele niż awatar i ma znacznie większą swobodę. Niekiedy tego radzaju agenty nazywane są 'agentami interfejsu'.
 • Agenty dostarczające zindywidualizowane informacje - są odpowiedzialne za filtrowanie i selekcję informacji
 • Agenty monitorujące lub zarządzające - klasa agentów odpowiedzialna za monitorowanie zachodzących zjawisk i ew. podejmowanie działań w imieniu użytkownika. W tej klasie zawierają się agenty aktorzy - w niewielkim stopniu zależni i kontrolowani przez człowieka, np. bot w kanale IRC-owym, jak i agenty awatary - będący bezpośrednią reprezentacją użytkownika w cyberprzestrzeni, np. w chatroomach czy na IRC-u. Takie agenty wykonują wszystko, co każe mu użytkownik i mają bardzo ograniczoną swobodę.

2. Agenty w systemach rozproszonych

 • Agenty poszukujące informacji - agenty poszukujące dla użytkownika ściśle określonej informacji
 • Agenty przeszukujące Internet - przeszukują Internet, aby odnaleźć różnorodną informację potrzebną użytkownikowi
 • Agenty e-biznesu i m-biznesu - agenty funkcjonujące w handlu internetowym
 • Agenty zarządzające siecią - agenty służące np. do zarządzania aktualizacją oprogramowania lub wykrywania ataków

3. Agenty w modelowaniu systemów złożonych

 • Agenty modelujące negocjacje cenowe - agenty wykorzystywane w handlu elektronicznym
 • Agenty modelujące proces zarządzania produkcją - agenty wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem - agentowy system ekspertowy

System wieloagentowy

 

(ang. multi-agent system) to system złożony z komunikujących i współpracujących między sobą agentów, realizujących wspólne cele.

Zastosowanie 

Systemy wieloagentowe często stosowane są w sytuacjach, gdy trzeba rozwiązać problemy o charakterze rozproszonym lub złożonych obliczeniowo, np. wyszukiwanie informacji w sieci, zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi, symulacja rynku, wspomaganie zarządzania w przedsiębiorstwie i kontrola ruchu lotniczego.

 
opracowano na podstawie Wikipedia